ತಾಳೊ ಉಮಾಳೊ with ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ' ಸೋಜಾ, St Aloysius ITI