ತಾಳೊ ಉಮಾಳೊ with ಶ್ರೀಮತಿ ಸಪ್ನಾ ಸಲ್ಡಾನಾ ವಾಮಾಂಜೂರ್

ತಾಳೊ ಉಮಾಳ with ಶ್ರೀಮತಿ ಸಪ್ನಾ ಸಲ್ಡಾನಾ   ವಾಮಾಂಜೂರ್

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, ಸೋಮವಾರ, ಸಂಜೆ 4  ಗಂಟೆಗೆ