ತಾಳೊ ಉಮಾಳೊ with ಫಾ. ಜೆರೊಮ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಎಸ್. ಜೆ

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೆಂದ ಮರಳಿದ ಫಾ. ಜೆರೊಮ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಎಸ್. ಜೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಾಳೊ ಉಮಾಳೊ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸೋಮವಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ.