75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಳಿಸಿದ್ದು - ಸಂವಾದ

75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಳಿಸಿದ್ದು - ಸಂವಾದ

ಭಾಗವಹಿಸುವವರು: ಎಂ.ಜಿ. ಹೆಗಡೆ, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಎ.ಕೆ. ಕುಕ್ಕಿಲ

ಆಗಸ್ಟ್ 15m ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ 7.