ಹೃದಯ ರಾಗ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಹೃದಯ ರಾಗ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಗ್ರಾಮ ಸೇತು ತಂಡ
 
ಜುಲೈ 14 ಬುಧವಾರ, ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ
 
 ಕರೆಮಾಡಿ 
6️⃣3️⃣6️⃣4️⃣2️⃣0️⃣4️⃣9️⃣4️⃣9️⃣