ಹೃದಯರಾಗ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಹೃದಯರಾಗ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಯಶೋಧ ಪಿ-  ಶಿಕ್ಷಕಿ (ಕರಕುಶಲ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಮದ್ದು ಪ್ರವೀಣೆ )

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ಸಂಜೆ  6 ಗಂಟೆಗೆ.