ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತು ಜನದನಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತು ಜನದನಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಡಾ. ತಫ್ಸಿಯ ಖಾದರ್, ಡಾ. ನಿಧಾ ಬೇಗಂ ಹಾಗೂ ಡಾ. ಸಭಾ ಶರಫ್ 

 

ಕರೆಮಾಡಿ 6️⃣3️⃣6️⃣4️⃣2️⃣0️⃣4️⃣9️⃣4️⃣9️⃣

ಅಕ್ಟೊಬರ್ 04 ಸೋಮವಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ