ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಬೆಳಾ ಜೊತೆ ತಾಳೊ ಉಮಾಳೊ

ತಾಳೊ ಉಮಾಳೊ ಕೊಂಕಣಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು  ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಬೆಳಾ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ.

ಕರೆಮಾಡಿ 6️⃣3️⃣6️⃣4️⃣2️⃣0️⃣4️⃣9️⃣4️⃣9️⃣

ಆಗಸ್ಟ್ 23 ಸೋಮವಾರ, ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ.