ತಾಳೊ ಉಮಾಳೊ ಕೊಂಕಣಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಐವಿ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಶಕ್ತಿನಗರ

ತಾಳೊ ಉಮಾಳೊ ಕೊಂಕಣಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಐವಿ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಶಕ್ತಿನಗರ

ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ.