ಹಲೋ ವೆನ್ಲಾಕ್ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಡಾ.ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ - ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಮುಖದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ