ಹೃದಯರಾಗ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಸೋಮನಾಥ ಸಂಕೊಳಿಗೆ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ