ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಜೊತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ

ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಜೊತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ

ಮಾತನಾಡುವವರು: ಡಾ. ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್

ಆಗಸ್ಟ್ 8, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 5.30 ಕ್ಕೆ.