ಸ್ವಚ್ಛ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹಸಿರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್

ಸ್ವಚ್ಛ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹಸಿರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಹಾಗೂ ಮರುಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5.30.