ತಾಳೊ ಉಮಾಳೊ - ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಸಭಾ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ - ಡೊಲ್ಲಾ ಮಂಗಳೂರು, ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಡೊಲ್ಫಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

ತಾಳೊ ಉಮಾಳೊ - ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಸಭಾ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ - ಡೊಲ್ಲಾ ಮಂಗಳೂರು, ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಡೊಲ್ಫಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

 

ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2021

ಕರೆ ಮಾಡಿ: 6364204949