ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಬಿ. ಕೆ. ಮಾಧವ ರಾವ್ ಜೊತೆ ಹೃದಯರಾಗ

ಹೃದಯ ರಾಗ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಬಿ. ಕೆ. ಮಾಧವ ರಾವ್

 

ಜುಲೈ 28 ಬುಧವಾರ, ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ

 ಕರೆಮಾಡಿ 
6️⃣3️⃣6️⃣4️⃣2️⃣0️⃣4️⃣9️⃣4️⃣9️⃣