ಹ್ರದಯರಾಗ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ - ಅಶ್ವಿನಿ ಅರಳ ಜೊತೆ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅರಳ ಜೊತೆ ಹೃದಯರಾಗ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ

ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ